flag

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Alapítói okiratok
Szervezeti és működési szabályzat
Alapítói határozatok 
FB ügyrendje

FB határozatok

Támogatási szerződés a Nemzetgazdasági Minisztériummal / Pénzügyminisztériummal / Innovációs és Technológiai Minisztériummal
Az OFA Nonprofit Kft. működését meghatározó alapvető jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
 • 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
 • 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
 • 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 1362/2011. (XI.8.) Korm. határozat az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Adatvédelmi, Adatkezelési és Informatikai Biztonsági szabályzat

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (3) bekezdése szerinti éves jelentési kötelezettsége az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak nem keletkezett.


A szervezet által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények


A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklet II. rész 12. pontja szerinti adatok